Z OSTATNIEJ CHWILI
<p>To jest promocyjny film flash. Twoja przeglądarka nie obsługuje osadzonych filmów.</p>
O nas
Imprezy stałe
Dyrektor
Kontakt
Aktualności
Archiwum
Przyjaciele
PROJEKT
"Do zródel Wisły"
PROJEKT
"Śladami wyobraźni"


Stronę odwiedzono

razy.
Dział Sportowy - Bastylion

www.bastylion.bytom.pl - zapraszamy na naszą stronę internetową

Plan Pracy Bastylionu
– Bytomskiej Gildii Fanów Fantastyki

1. Propagowanie fantastyki jako alternatywnej rozrywki Pragniemy poprzez nasze zajęcia pokazywać szerokość pojęcia fantastyka. Poprzez spotkania i rozmowy z uczestnikami Bastylionu chcemy pokazać nowym ludziom czym jest fantastyka widziana naszymi oczami. Celem jest by w mieście Bytom ośrodek zajmujący się fantastyką miał możliwość rozwoju.

2. Pogłębienie zainteresowania fantastyką Będziemy pokazywać gry planszowe, gry fabularne, książki, dyskutować o filmach, prowadzić prelekcje oraz Larpy. Wszystko po to by ludzie, których zainteresowanie już jest fantastyki mieli możliwość rozwoju swojego hobby

3. Gromadzenie ludzi o tych podobnych zainteresowaniach Ważne jest by ludzie mieli możliwość poznawania nowych ludzi z którymi mogą dzielić się swoją wiedzą, przeżyciami, przemyśleniami.

4. Zapewnienie miejsca spotkań Zapewnienie miejsca które będzie ogólnodostępne dla wszystkich. Organizowanie systematycznych cotygodniowych spotkań.

5. Organizowanie imprez z gatunku fantastyki Celem tutaj jest systematyczne organizowanie większych eventów np. LARP, konwent.

6. Dostarczenie materiałów z gatunku fantastyki Pragniemy stworzyć bibliotekę Bastyliońską w której członkowie będą mogli wypożyczać książki, gry planszowe, filmy.

Regulamin Bytomskiej Gildii Fanów Fantastyki „Bastylion”

1. Bytomska Gildia Fanów Fantastyki „Bastylion” zwana dalej Bastylionem, jest sekcją w ramach Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu.

2. Bastylion zrzesza osoby zainteresowane fantastyką (w tym literaturą, filmem, grami fabularnymi, grami planszowymi oraz innymi przejawami kultury związanymi tematycznie). Zadaniem Bastylionu jest wspieranie, propagowanie i rozwój tych zainteresowań.

3. W ramach Bastylionu działa Biblioteka Bastylionu. Zasady funkcjonowania Biblioteki oraz korzystania z zjej zbiorów określa szczegółowo załącznik do niniejszego regulaminu.

4. Uczestnikiem zajęć Bastylionu mogą być dzieci w wieku szkolnym, młodzież szkolna i pracująca. Uczestnictwo jest dobrowolne i bezpłatne.

5. Członkiem Bastylionu może być każdy uczestnik, który spełnia wskazane wymagania. Warunki członkostwa oraz prawa członków określa załącznik do niniejszego Regulaminu.

6. Uczestnictwo w określonych formach działalności Bastylionu (np. korzystanie z zasobów Biblioteki Bastylionu, konkursy, LARPy, konwenty) może być odpłatne. Koszty uczestnictwa w takich zajęciach są współmierne do kosztów ich organizacji oraz podane do powszechnej wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem.

7. Niniejszy regulamin jest jawny. Uczestnictwo w zajęciach Bastylionu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i zobowiązaniem do jego przestrzegania. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się Regulamin uczestnika Młodzie¬żowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu.

8. Zmian w regulaminie dokonują członkowie Bastylionu w porozumieniu z opiekunem Bastylionu oraz po zatwierdzeniu przez Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu.

Załącznik do Regulaminu Bytomskiej Gildii Fanów Fantastyki „Bastylion” - Biblioteka Bastylionu

I Informacje ogólne

1. Biblioteka Bastylionu zwana dalej Biblioteką, działa w ramach sekcji Bastylion Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu. Nad sprawnym funkcjonowaniem Biblioteki czuwa Bibliotekarz wybierany przez Bastylion.

2. Biblioteka gromadzi w swoich zbiorach książki (w tym także podręczniki, czasopisma, komiksy i inne podobne) oraz inne rzeczy (filmy, gry planszowe, gry karciane i inne) związane z tematem fantastyki. Zbiory są podzielone i katalogowane pod względem typu. Katalogi są jawne i dostępne na stronie internetowej Bastylionu.

3. Zasoby Biblioteki stanowią pozycje zakupione przez Bastylion oraz przekazane Bibliotece przez osoby będące ich właścicielami. Właścicielem wszystkich zasobów Biblioteki jest Bastylion.

4. Właściciel w chwili przekazania rzeczy Bibliotece może zastrzec sobie prawo wycofania tych rzeczy z zasobów Biblioteki. W przypadku żądania zwrotu rzeczy uniemożliwia się przedłużenie terminu lub rezerwację jej wypożyczenia. Zwrot do właściciela odbywa się niezwłocznie, kiedy Biblioteka posiada wycofaną rzecz.

II Zasady korzystania z zasobów Biblioteki

5. Osoby uczestniczące w spotkaniach Bastylionu mogą korzystać z zasobów Biblioteki wyłącznie w trakcie spotkań Bastylionu pod nadzorem Bibliotekarza. Prawo wypożyczenia przysługuje jedynie członkom Bastylionu.

6. Wypożyczanie książek odbywa się wyłącznie osobiście za przedłożeniem dokumentu tożsamości.

7. Jedna osoba nie może wypożyczyć więcej niż dwie książki i jedną inną rzecz w tym samym okresie czasu. Osoba wypożyczająca rzecz z Biblioteki ma obowiązek powiadomić Bibliotekarza o uszkodzeniach rzeczy w chwili wypożyczania.

8. W drodze wyjątku jedna osoba może wypożyczyć do czterech książek i jedną inną rzecz w tym samym okresie czasu. W takim przypadku osoba wypożyczająca traci możliwość przedłużania terminu zwrotu i rezerwacji.

9. Termin zwrotu książek wynosi dwa tygodnie. Termin zwrotu innych rzeczy wynosi tydzień. Wypożyczający może przedłużyć termin zwrotu książek o dwa tygodnie.

10. Przedłużenia terminu zwrotu nie stosuje się jeśli rzecz została wcześniej zarezerwowana przez inną osobę. Bibliotekarz w uzasadnionych przypadkach może odmówić przedłużenia terminu zwrotu.

11. Każdy członek Bastylionu może zarezerwować dowolną rzecz, która jest wypożyczona przez inną osobę. Rezerwacja oznacza pierwszeństwo wypożyczenia. Rezerwacja wygasa po tygodniu od chwili zwrotu rzeczy przez wcześniejszego wypożyczającego. W przypadku kilku rezerwacji na tą samą rzecz, rezerwacje rozpatruje się od złożonej najwcześniej.

12. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu rzeczy, osoba wypożyczająca traci możliwość przedłużania terminu zwrotu i rezerwacji. Kara za przekroczenie terminu wynosi 1 złoty za każdy tydzień przekroczenia terminu. Dla książek wypożyczonych zgodnie z punktem 6. kara pieniężna jest naliczana dopiero od drugiego tygodnia przekroczenia terminu.

13. Osoba, która zwraca uszkodzoną rzecz lub nie zwraca wypożyczonej rzeczy jest zobowiązana do zwrócenia kosztów rzeczy lub zadośćuczynienia szkodzie w postaci innej rzeczy o takiej samej wartości. Wysokość szkody określa Bibliotekarz. W przypadku uchylania się od odpowiedzialności Bastylion stosuje sankcje dyscyplinarne.

14. Każda osoba jest zobowiązana do zwrotu wypożyczonych rzeczy najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem wakacji letnich. Rezerwacje dokonywane w tym czasie obowiązują od pierwszego spotkania Bastylionu w nowym roku szkolnym. Przerwy w roku szkolnym nie powodują kar z tytułu przekroczenia terminu zwrotu. Bibliotekarz w uzasadnionych przypadkach może odmówić wypożyczenia rzeczy na okres przerwy w roku szkolnym dłuższej niż tydzień.

15. Osoba, która przestaje być członkiem Bastylionu jest zobowiązana do niezwłocznego zwrotu wszystkich wypożyczonych rzeczy. Kary pieniężne za zwrot po terminie nalicza się po tygodniu od utraty członkostwa.

16. Każda osoba korzystająca z Biblioteki potwierdza akceptację zasad korzystania z zasobów Biblioteki.


Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bytomiu. Wszelkie prawa zastrzeżone | code&design: SAMIOZ&piotrb